ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Αύξηση του ορίου ηλικίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με νέα διάταξη

Ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την προσαύξηση ηλικιακού ορίου του Ν. 4812/2021(ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021). Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021), «για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι μέχρι 30.06.2023, μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το κατά το άρθρο 4 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) ηλικιακό όριο της επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, δύναται να προσαυξάνεται κατά δύο (2) έτη, δηλαδή μέχρι το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας συμπληρωμένο».

Σε συνέχεια της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με την οποία για την εφαρμογή μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε γυναίκα άνω των 50ετών και μέχρι την ηλικία των 52 ετών απαιτείται άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προς τούτο υποβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:

⦁ Αίτηση είτε απευθείας από τα ενδιαφερόμενα να υποβληθούν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρόσωπα είτε μέσω Μονάδας Ιατρικώς υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής μετά από σχετική εξουσιοδότηση.⦁ Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της γυναίκας που θα υποβληθεί σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

⦁ Γνωμάτευση γυναικολόγου ότι η εν λόγω γυναίκα δύναται να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων.

⦁ Γνωμάτευση καρδιολόγου ή παθολόγου ότι με βάση την καρδιολογική εξέταση, η εν λόγω γυναίκα δύναται να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

⦁ Γνωμάτευση ιατρού ότι με βάση την εκτίμηση των μαστών, η εν λόγω γυναίκα δύναται να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων.

⦁ Σε περίπτωση ύπαρξης ιστορικού άλλης νόσου, γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας ότι η εν λόγω γυναίκα δύναται να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων. Διευκρινίζεται ότι ηλικιακό όριο της επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, δύναται να προσαυξάνεται κατά δύο (2) έτη, δηλαδή μέχρι το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας και μηδέν ημέρες κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της παρένθετης μητέρας, η γυναίκα που πρόκειται να κυοφορήσει θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών και μέχρι σαράντα πέντε (45) ετών, ενώ η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο με τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας εμπίπτει στην ανωτέρω διάταξη και δύναται να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα δύο (52) ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

☎️ 210-671 0020 ? support@garavelas.com